Små forskjeller av stor betydning

Mange ord blir ofte blandet sammen eller skrives feil. 

alle og enhver : noen og hver
alle og enhver "alle" (det er noe alle og enhver vet, at sola står opp i øst)
noen (og) hver "mange" (noen hver kan bli fristet av et lekkert dessertbord)

allmenn : alminnelig
allmenn "felles (for alle), generell" (saka har allmenn interesse)
alminnelig "vanlig, ordinær, middels" (han er en helt alminnelig mann)

amoralsk : umoralsk
amoralsk "som faller utenfor moralsk bedømmelse; som ikke har følelse for moral" (en amoralsk handling ligger utenfor enhver moralsk vurdering)
umoralsk "moralsk forkastelig; som er preget av dårlig moral" (heleri er like umoralsk som tyveri)

ankomst : atkomst : adgang
ankomst "det å komme fram, komme" (melde sin ankomst, bli møtt ved ankomsten, billettkontroll ved både avgang og ankomst)
atkomst "vei e.l. som fører fram til noe; adgang i betydning 1" (tomta har lett atkomst fra riksveien)
adgang 1) "vei som fører til et sted; inngang" (adgangen var sperret); 2) "mulighet til å komme inn eller gjøre bruk av; tilgang" (adgang forbudt, ha adgang til råstoffer, skaffe seg adgang til noe, det blir adgang til å stille spørsmål)

arm : erme
arm (armane kan du bøye)
erme (erme kan du brette opp)
Du kan brette opp skjorteermane, men armane inne i skjorteermane må du bøye. På nynorsk heiter det ei erm eller eit erme. På bokmål heiter det et erme. Å riste noko ut av ermet er å trylle fram noko eller få til noko uventa. Det er ein nokså vanleg seiemåte.

avfinne : innfinne
avfinne seg med "finne seg i noko, bli nøydd til å godta noko" (vi må avfinne oss med det)
innfinne seg "kome, møte opp" (du må innfinne deg der i morgon klokka sju)

bevilgning : bevilling
bevilgning "pengetildeling" (skjære ned på bevilgningene, bevilge seg en ny paraply)
bevilling "konsesjon, offentlig tillatelse" (skjenkebevilling, advokatbevilling)

dedisere : dedikere
dedisere "tilegne" (cd-en var dedisert til Marilyn Monroe / på cd-en stod det en dedikasjon til Marilyn Monroe)
dedikere "innrette til et visst formål" (dedikerte områder i datamaskinen)

dermed : derved
dermed "med det" (presidenten trykte på knappen, og dermed var krigen i gang )
derved "slik, på den måten" (presidenten trykte på knappen for derved å starte krigen)

diskré : diskret
diskré "varsam, taktfull, dempa" (han heldt seg diskré i bakgrunnen)
diskret "klar, avgrensa, distinkt" (vi talar til dømes om diskrete data og meiner då data som er representerte med teikn)
Diskré er eit eldre lån frå fransk. Diskret (med t-en uttalt) er eit nyare lån frå engelsk.

etter som : ettersom
etter som "etter hvert som" (etter som tida gikk, ble han tykkere og tykkere)
ettersom "fordi" (Tapte laget ditt ettersom du er så sur?)

forbedre : utbedre
forbedre "gjøre bedre" (forbedre seg; forbedre treningsresultatene)
utbedre "reparere" (utbedre en skade på huset)

fordele : forfordele
fordele "skifte, dele ut, spre" (fordele godene / fordele oppgavene seg imellom)
forfordele "gi mindre enn en har rett på ved fordeling" (kjenne seg forfordelt / bli forfordelt)

forefalle : forefallende : forfalle
forefalle "inntreffe, hende" (det kan forefalle)
forefallende (i uttrykket forefallende arbeid) "arbeid som til enhver tid må gjøres"
forfalle 1) "gå tilbake, vanskjøtte" (huset har forfalt / la kroppen sin forfalle); 2) "henfalle" (forfalle til drikk); 3) "skal betales" (lånet forfaller 1. april / forfalte renter)

foregripe : forgripe
foregripe "la noe skje tidligere enn en naturlig utvikling skulle tilsi" (foregripe utviklingen / foregripe begivenhetenes gang)
forgripe 1) "stjele, tilegne seg ulovlig" (forgripe seg på annenmanns eiendom); 2) "antaste, øve vold mot, legge hånd på" (særlig seksuelt; forgripe seg på mindreårige/forgripe seg på kassabeholdningen)

foreskrive : forskrive
foreskrive 1) "anbefale, forordne" (legen foreskrev klimaforandring); 2) "påby, reglementere" (bare i partisippform: huset skal bygges etter foreskrevne regler)
forskrive 1) "bestille skriftlig" (legen forskrev 200 Valium); 2) "love bort, forplikte" (bare refleksivt: Dr. Faustus forskrev seg til djevelen)

forestille seg : forstille seg
forestille seg "tenke seg, ane; drømme om" (du kan vel forestille deg reaksjonen)
forstille seg "gjøre seg annerledes enn en virkelig er" (for å skjule sine egentlige hensikter e.l.; stol ikke på det smilet, han forstiller seg alltid overfor kvinner)

formatere : formattere
Datadiskettar må vere formaterte før vi kan bruke dei. Å formatere vil seie å gje dei rette formatet. Til norsk å formatere svarar engelsk "to format", i fortid "formatted". Skrivemåten med to t-ar kjem frå engelsk. På norsk skal vi skrive formatere med éin t.

gjenspeile : henspille
gjenspeile "reflektere, vise tilbake på" (spillerens ansikt gjenspeilte iveren hans/supportergjengen gjenspeiler menneskenes mørke sjelsliv)
henspille "hentyde til" (aksjemeklerens "veni, vidi, vici!" henspilte på Cæsars seiersmelding i år 47 f.Kr.)

Golfen : Gulfen
Golfen er mest ei slags kortform for Den persiske golfen, men det rette namnet på norsk er Persiabukta, både på bokmål og nynorsk. Derimot er Golfkrigen ei innarbeidd nemning.
"Gulfen" er påverknad frå engelsk og skal ikkje brukast. Persiabukta heiter Persian Gulf eller Arabian Gulf på engelsk.

halvårlig : halvårig
halvårlig "som finner sted hvert halvår" (lånet nedbetales med halvårlige bidrag)
halvårig "som varer et halvt år" (et halvårig regnskapskurs)

human : humanitær
human "menneskelig, hensynsfull" (alle visste at han var en human sjef)
humanitær "som gjelder velgjørenhetsarbeid" (Kirkens Nødhjelp driver humanitært hjelpearbeid)

i følge : ifølge
i følge "sammen"
ifølge "etter hva som er sagt, skrevet, opplyst" (ifølge avisa kom de to i følge)

jammen : ja, men
jammen "virkelig, sannelig" (Jammen er det kaldt i dag!)
ja, men "svarordet ja + innvendingsordet men" (Ja, men hvor kaldt er det egentlig?)

Karibia : Karibien
Karibia er øyriket i Karibhavet, øyane mellom Atlanterhavet, Mexicogolfen og det latinamerikanske fastlandet. På engelsk heiter det the Caribbean.
"Karibien" er mykje brukt, men står ikkje i ordbøkene våre, korkje på bokmål eller nynorsk.

kjølvann : kjølevann
kjølvann "kjølstripe, stripe i vann etter fartøy" (følge i kjølvannet på noe = følge like etter / hunger fulgte i krigens kjølvann)
kjølevann "vann som blir brukt til å kjøle ned maskiner, aggregater o.l." (kjølevannet fra et atomkraftverk)

kontingent : kontigent
kontingent "til dømes bladpengar eller medlemspengar eller ei gruppe personar" (Har du betalt kontingenten for avisa? den norske kontingenten til fredsstyrkane reiste i går)
kontigent er det ikkje noko som heiter

kriterium : kriterium
kriterium 1) "kjennetegn; noe å vurdere etter" (kriteriet på en god bok er at den handler om noe vesentlig); 2) "hesteveddeløp for unge hester (to- og treåringer) der de kan få vist hva de duger til" (kriterieløp)

lenger : lengre
lenger av lang (litt lenger til venstre) eller av lenge (jeg vil ikke sitte her lenger, lyspæra virket lenger enn antatt)
lengre av lang (i lengre tid, han virket lengre enn jeg/meg)

lid(d)erlig : liddelig
lid(d)erlig "usedelig, slibrig, grov" (en lid(d)erlig vits / en lid(d)erlig mann / lid(d)erlig snakk)
liddelig "svært, i høy grad" (det var liddelig artig / være liddelig sulten)

løysing : løysning
løysing "det å løyse, finne ut av" (spørsmålet krev ei løysing)
løysning "ei blanding av stoff" (ein saltløysning er ein løysning av salt i vatn)

mangelfull : manglande
manglande sikringstiltak vil seie at det ikkje finst sikringstiltak i det heile teke, dei manglar
mangelfulle sikringstiltak vil seie at dei sikringstiltaka som er, ikkje er gode nok, dei har manglar

materiell : materiale
materiell, materiellet "utstyr som er nødvendig for å utføre en viss virksomhet" (undervisningsmateriell, teknisk materiell)
material(e), materialet, mer material, alle materiala/materialene 1) "emne, råstoff som skal bearbeides, byggevirke" (et hardt materiale, organiske materialer, materialer til huset); 2) "tilfang, innsamlet stoff til litterært eller vitenskapelig arbeid" (samle materiale til avhandlingen, tallmateriale); 3) "gruppe personer til et visst formål" (elevmateriale, pasientmateriale)

meter : meter
meter 1 "målenhet for lengde; hankjønnsord (meteren)" (taustumpen er rundt meteren lang); 2) "måleapparat; intetkjønnsord (meteret)" (termometeret mitt er penere enn barometeret ditt) 
En parameter er en hjelpeverdi, en størrelse som blir tillagt en fast verdi. Flertall: flere parametere el. parametrer, alle parameterne el. parametrene

minke : minske
minke "bli mindre" (vannet i kummen minker)
minske "gjøre mindre, redusere" (du må minske vannet i kummen om det ikke skal renne over)

målform : målføre
målform "språknormal, skriftnormal" (bokmål og nynorsk er de offisielle målformene i Norge)
målføre "dialekt" (målføret i Bergen)

offentlig : offisiell
offentlig "allmenn, ikke privat" (offentlig vei, offentlig tjenestemann)
offisiell "det som er fastsatt eller godkjent av myndighetene" (offisiell rettskrivning, bekrefte (noe) offisielt)

ovenfor : overfor
ovenfor "høyere oppe (enn noe annet) oftest i konkret forstand" (hyttefeltet ligger ovenfor parkeringsplassen; i skrevne tekster: som nevnt ovenfor)
overfor "vendt mot, rett imot, vis-à-vis; i forhold til, mot" (bokserne / de to husene stod overfor hverandre; vi er små overfor Gud)

overhode : overhodet
overhode (substantiv) "person som leder, har øverste myndighet i en sosial gruppe, en stat e.l." (familiens overhode / Tarzan er apenes overhode)
overhodet (adverb) "i det hele tatt" (denne bomben er den kraftigste overhodet / det kommer overhodet ikke på tale å detonere den før lunsj)

pasifisere : passivisere
pasifisere "gjøre fredelig; tvinge til lydighet" (pasifisere et krigsområde, en befolkning)
passivisere "gjøre passiv, rolig, uvirksom" (Internett vil aktivisere og ikke passivisere barna dine)

personale : personell
personale "samling av personer som er ansatt på samme sted el. i samme foretak" (kontorpersonale, sykehuspersonale)
personell "(oftest tallrikt) personale, mannskap". Ordet brukes gjerne om mannskaper i motsetning til maskiner, særlig i militærvesenet og i en del tekniske etater (militært personell, flyvåpenets/jernbanens personell)

plast : plastikk
plast betegner kunststoffet (plastpose, plastinnfatning)
plastikk brukes enten om formende kunst, om modellering av ymse slag, eller om kunsten å bevege seg vakkert, som ballett

risiko : sjanse
risiko for forteller om en fare eller noe vi ikke liker (risikoen for å bli tatt er ganske stor)
sjanse for forteller at dette kan være noe tiltalende eller positivt (det er sjanse for at det blir lønnsøkning i år også)

senter : sentrum
senter, sent(e)ret, flere senter/sentre, alle sentra/sentrene nå oftest brukt om "sted der noe er konsentrert", og da gjerne i sammensatte ord (butikksenter, hagesenter, kjøpesenter, forskningssenter)
sentrum, sentrumet/sentret, flere sentra/sentre, alle sentra/sentraene/sentrene 1) "midtpunkt" (sentrum i en sirkel, stille noe i sentrum, stormsentrum); 2) "midtsted, knutepunkt" (sentrum i en bygd, Oslo sentrum)

smertefull : smerteleg
smertefull (ein sjukdom kan vere smertefull)
smerteleg (eit dødsfall kan vere eit smerteleg tap)
Vi brukar smertefull om det fysiske og smerteleg om det som sjeleleg gjer vondt.

smurning : smørjing
smurning "smørjemiddel" (den blå skismurningen er best)
smørjing "det å smørje" (få oljeskift og smørjing på bilen)

sondere : sondre
sondere "undersøke med sonde; undersøke" (sondere terrenget, sondere stemningen)
sondre "skille, skjelne" (sondre mellom rett og galt)

sparsom : sparsommelig
sparsom "forsiktig med å bruke; som det er lite av" (det var sparsomt med opplysninger om den nye ferja)
sparsommelig "som legger vinn på å spare" (ektemannen var sparsommelig anlagt)

studie : studium
studie – studien – studier – studiene 1) "utkast, forarbeid til (del av) kunstverk" (Leonardos studie til "Det siste måltid"); 2) "mindre, vitenskapelig avhandling" (hovedoppgaven er en studie i fortelleteknikken til Johan Borgen / filmen er en studie i vold (volden er skildret svært detaljert og grundig))
studium – studiet – studier – studia/studiene "det å studere" (et vitenskapelig studium / drive filologiske studier / medisin er et lukket studium / et grundig studium / være et studium verdt / drive studier i marken)

studie : studium
en studie "et (kortere) vitenskapelig arbeid" (disse Duun-studiene er nå samlet i ett bind)
et studium "et fag som man studerer på høyt nivå" (tyskstudiet ved universitetet er krevende)

tre : træ
tre "gå, stige" (Tre av!)
træ "setje tråd i" (ein mann må kunne træ i ei nål)

trø : trå
trø "trakke" (du skal ikkje trø i graset)
trå "lengte" (du skal ikkje trå etter eigedomen åt nesten din)

tålelig : tålig
tålelig (adjektiv) "noenlunde bra, ikke så verst" (tålelig vær / mannen er ikke tålelig (= utålelig))
tålig (adverb) "temmelig, nokså" (kampen gikk tålig bra)

uanselig : unnselig
uanselig "ubetydelig, som blir oversett eller lite lagt merke til" (en uanselig, liten skikkelse)
unnselig "sjenert, blyg" (en så unnselig jentunge blir aldri budt opp til dans)

underhold : underholdning
underhold "støtte til livets opphold" (husk at du må betale underholdsbidrag hvis du skiller deg)
underholdning "atspredelse, tidtrøyte" (menneskene i dag tror at underholdning er innholdet i livet)

urettferdig : urettmessig
urettferdig 1) "ikke rett og rimelig" (en urettferdig fordeling av samfunnsgodene); 2) "usann" (en urettferdig beskyldning); 3) "syndig" i religiøst språk (Gud lar det regne over rettferdige og urettferdige)
urettmessig "uten lov og rett" (tilegne seg noe urettmessig)

Vest-India : Vestindia
Vest-India betegner den vestlige delen av India
Vestindia er navnet på en øygruppe mellom Nord- og Sør-AmerikaTilbake..